ไม่มีหมวดหมู่

แนวทางการพัฒนาการบริหารโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กรณีศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

Posted on

บทคัดย่อ-การบริหารโครงการทวิศึกษา

ไม่มีหมวดหมู่

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี

Posted on

บทคัดย่อ-การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา) เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

Posted on