นักการภารโรง – พนักงานจ้างตามภารกิจ – คนงานทั่วไป – คนสวน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑(บ้านเก่าวิทยา)