ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมา


        โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)  ตั้งอยู่เลขที่  444  หมู่ 1  ต.บ้านเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000  โทรศัพท์ 0-3467-0833 เว็บไซต์ http://www.bkvkan.ac.th สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ สิบเอกชาญโรจน์ ทัณกาศ  รองอำนวยการโรงเรียน คือ นางอัมพา  ชำนาญราช นางสาวลัดดาวัลย์  เอกจิต และนางสาวนพสร  ยางจิตร

ประวัติโรงเรียน 

1ประวัติที่ตั้ง

              โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2533 เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.2533 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา  ซึ่งในระยะแรกอาศัยอาคารเรียนในโรงเรียนวัดบ้านเก่า ซึ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี    โดยมี  นายสนั่น คล้ายเจ๊ก   ดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน ในปีแรกที่เปิดทำการสอนมีนักเรียนจำนวน   31 คน  ต่อมาได้รับความอนุเคราะห์ใช้ที่ดินของ กำนันเนียม  พูนทอง  อดีตกำนันตำบลบ้านเก่าโดยมอบเอกสารการใช้ที่ดิน สปก.431 ที่ 1/2539 ประมาณ 50 ไร่ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านเก่าวิทยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  .2533 ในปีงบประมาณ 2534 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 2 หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียน มาเรียนในอาคารชั่วคราวที่สร้างขึ้น ต่อมาสร้างอาคารเรียนเสร็จจึงได้ย้ายไปเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อภาคเรียนที่ 2 และในปี พ.2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2538 ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  เลขที่ 444 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 โรงเรียนบ้านเก่าวิทยาได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และปัจจุบันเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา) และเริ่มใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นมา

 

2.  ข้อมูลปัจจุบัน

ปณิธาน                      โรงเรียนของท้องถิ่น เพื่อคนในท้องถิ่น

ปรัชญา                       การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

คติธรรม                     ขันฺติ หิต สุขา วหา

ความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์สุข

คำขวัญ                        โรงเรียนน่าอยู่   เชิดชูคุณธรรม

น้อมนำปรัชญาฯ   การศึกษาเพื่อชุมชน

สีประจำโรงเรียน          ส้ม – ฟ้า

อัตลักษณ์                    สุภาพ  นอบน้อม

เอกลักษณ์                    ดนตรี  กีฬา

ค่านิยมร่วม                    ทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วม มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

“ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย”

      ตราสัญลักษณ์

                school 2

โทรศัพท์โทรสาร      0-3467-0833
E-mail                     bkvkan123@gmail.com

Website                  http://www.bkvkan.ac.th/2018/