นักเรียนเข้าศึกษาดูงาน

ครูและนักเรียนเข้าศึกษาและดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กำหนดการเข้าร่วม 2 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ครู           1 คน

นักเรียน  5 คน