ผู้ช่วยครู

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑(บ้านเก่าวิทยา)