เนื้อเพลงมาร์คโรงเรียน

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)

(อบจ.กจ.1)

(สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี)

เจดีย์สามองค์บนผืนธงส้มฟ้า

งามเจิดจ้าภูมิธรรมนำศักดิ์ศรี

อบจ.กาญจนบุรี

หนึ่งเรานี้คือบ้านเก่าวิทยา

เรามาร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้

เพื่อเชิดชูภูมิปัญญาให้สดใส

การเรียนดีกีฬาเด่นก้าวไกล

เราภาคภูมิใจบ้านเก่าวิทยา

กตัญญูรู้คุณชาติศาสน์กษัตริย์

เคร่งครัดวัฒนธรรมใฝ่ศึกษา

ระเบียบวินัยยึดมั่นไว้ในวิญญาณ์

สร้างศรัทธาคุณงามความดี

ดังจามจุรีนี้งดงามยิ่งล้ำ

ประดุจคำคุณครูที่เคยสั่งสอน

กลมเกลียวกันหมายมั่นไม่คลายคลอน

เอื้ออาทรด้วยรู้รักสามัคคี

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

เพลงมาร์คโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)