ประกาศผลการสอบรอบคัดเลือก

การเข้าศึกษาต่อใน

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา)

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนการเรียนทั่วไป-ม.1

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนการเรียนพลศึกษา-ม.1

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนการเรียนวิทย์-คณิตย์-ม.4

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนการเรียนศิลป์-ภาษา-ม.4

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนคหกรรม-ม.1

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนคอมพิวเตอร์-ม.1

ประการผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนปกติ-แผนดนตรี-นาฏศิลป์-ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนพิเศษ-ห้องเตรียมครุศาสตร์-ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนพิเศษ-ห้องเตรียมทหาร-ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนพิเศษ-ห้องเตรียมพยาบาล-ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนพิเศษ-ห้องอัจฉริยภาพด้านกีฬา-ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือก-ห้องเรียนพิเศษ-ห้องอัจฉริยภาพด้านกีฬา-ม.4

ใส่ความเห็น