เดือนตุลาคม 2563

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประชุมครั้งที่7

รายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน-ประจำเดือน-ก.ย.63

เอกสารประกอบการขอความเห็นชอบในการยืมเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา2563

ใส่ความเห็น