ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี๑ (บ้านเก่าวิทยา) เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ใส่ความเห็น