งานประชาสัมพันธ์

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) จังหวัดกาญจนบุรี

แนวทางการพัฒนาการบริหารโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กรณีศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน เรื่องกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : ผู้เผยแพร่ ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนารี สิทธิ

ใส่ความเห็น