แนวทางการพัฒนาการบริหารโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กรณีศึกษา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) กับวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

บทคัดย่อ-การบริหารโครงการทวิศึกษา

ใส่ความเห็น