เดือนพฤศจิกายน 2565

รายงานการประชุมครั้งที่4

ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.สรุปรายงานการเบิกจ่ายเงินโครงการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2565

2.แนวปฏิบัติ-การเบิกจ่าย-18-พย-65

4.โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี-พ.ศ.2566

5.แนวทางการบริหารงบประมาณ

5.1สิ่งที่ส่งมาด้วย-3

5.2สิ่งที่ส่งมาด้วย-5

5.3สิ่งที่ส่งมาด้วย-6

6.ตัวอย่างโครงการกีฬาเก็บตัวฟุตบอล-ป.ป.ส.-ยูธ

7.ตัวอย่างโครงการค่าอุปกรณ์66

8.แบบฟอร์มการเขียนโครงการปีงบประมาณ-2566

9.ยุทธศาสตร์-อบจ

10.มาตรฐานการศึกษา-ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11.ระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงิน-พ.ศ.-2562

12.ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น-2555

13.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่าย

ใส่ความเห็น